PFP logo

HoReCa POMORZE

Previous slide
Next slide

Informacje

HoReCa POMORZE – dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO z regionu nr 1 obejmującego województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)

Zadania, działania, które będą realizowane w ramach Przedsięwzięcia:

Etap I. Przygotowanie do ogłoszenia naboru na wybór przedsięwzięć MŚP do objęcia wsparciem, w tym promocja Inwestycji i informacja mająca na celu rekrutację przedsięwzięć MŚP

Etap II. Uruchomienie naboru na wybór przedsięwzięć MŚP

Etap III. Ocena wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć MŚP złożonych w ramach naboru przez MŚP z branży hotelarskiej, gastronomicznej, turystyki lub kultury

Etap IV. Zawieranie umów o objęcie wsparciem przedsięwzięć MŚP rekomendowanych do otrzymania wsparcia

Etap V. Realizacja umów o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem zwartych z MŚP

Etap VI. Rozliczenie końcowe umów o objęcie przedsięwzięć MŚP wsparciem, w tym kontrola na dokumentach

Etap VII. Kontrole realizowane przez Operatorów na miejscu realizacji przedsięwzięcia MŚP w tym kontrole doraźne

Etap VIII. Sprawozdawczość i monitorowanie wskaźników osiągniętych przez MŚP na rzecz JW.

Grupy docelowe:

O wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności i potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż:

  • hotelarstwo,
  • gastronomia,
  • turystyka
  • kultura

oraz odnotowały określony spadek obrotów z prowadzonej działalności w latach 2020-2021.

Cel Przedsięwzięcia:

Projekt HoReCa POMORZE ma na celu wsparcie przedsięwzięć mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Efekty, rezultaty Przedsięwzięcia:

W ramach projektu Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) jako Operator projektu będzie udzielać pomocy de minimis na przedsięwzięcia MŚP realizowane na terenie województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Przedsięwzięcia MŚP obejmować będą:

  1. inwestycje w bazę produkcyjną lub usługową obejmującą w szczególności koszty:
  • robót budowalnych, zakupu maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, zakupu WNiP niezbędnych do wprowadzenia unowocześnionych lub nowych produktów lub usług lub sposobów ich produkcji lub dostarczania;
  • działań związanych z zieloną transformacją, w szczególności nakłady na ograniczenie kosztochłonności, energochłonności działalności, ograniczanie odpadów , zastosowanie technologii przyjaznych dla środowiska, w tym energii odnawialnej;
  • działań związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wzmocnienia jego odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze objętym wsparciem
  1. podnoszenie kwalifikacji,
  2. usługi doradcze

Polska Fundacja Przedsiębiorczości gwarantuje, że projekt obejmie zrównoważoną realizację wszystkich powyższych rodzajów działań (jeśli takie wystąpią), z uwzględnieniem zarówno szczególnych potrzeb przedsiębiorstw MŚP, jak i celów rozporządzenia w sprawie RRF.

Celem naboru będzie wybór ustalonej optymalnej dla Regionu 1. liczby przedsięwzięć MŚP, tj. 843 szt., w tym:

– dla województwa kujawsko-pomorskiego – 149 szt.,
– dla województwa pomorskiego 379 szt.,
– dla województwa zachodniopomorskiego 315 szt.

Wartość Przedsięwzięcia: 276 760 281,13 zł

Maksymalna kwota na udzielenie pomocy de minimis na przedsięwzięcia MŚP wynosi: 263 895 366,00 zł

Nagrania ze spotkań online

Nagranie ze spotkania online z dnia 08 maja 2024 r.

Nagranie ze spotkania online z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Prezentacja ze szkolenia w dniu 10 kwietnia 2024 r.

Nagranie ze spotkania online z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Nagranie ze spotkania online z dnia 10 kwietnia 2024 r.