PFP logo

HoReCa POMORZE

Previous slide
Next slide

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Polskiej Fundacja Przedsiębiorczości

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedsięwzięcia HoReCa POMORZE obejmującego województwa kujawsko-pomorskie,  pomorskie i zachodniopomorskie.

Data publikacji strony internetowej: 04.04.2024 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.04.2024 r.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 04.04.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 04.04.2024 r.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aplikacje mobilne

PFP nie posiada własnej aplikacji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Jabłońska, a.jablonska@pfp.com.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 694 244 466 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail) oraz preferowany sposób kontaktu,
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin

 • Parking. Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe dla gości, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • W sąsiedztwie budynku znajdują się publiczne, płatne miejsca parkingowe, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście do budynku. Do budynku prowadzą schody.
 • Na tyle budynku, z poziomu parkingu jest dostępna winda.
 • Ciągi pionowe
 • W budynku znajdują się ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 • W budynku jest dostępna winda.
 • Wyjście ewakuacyjne wyraźnie oznaczono za pomocą standaryzowanych plakietek.
 • Łazienka. W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowe informacje

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w siedzibie PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Oddziały PFP

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Koszalinie
75-411 Koszalin, ul. Partyzantów 17 pok.202, budynek Parku Technologicznego S.A.

 • Parking. Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe dla gości, brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością.
 • W sąsiedztwie budynku znajdują się publiczne, bezpłatne miejsca parkingowe, brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością.
 • Wejście do budynku. Wejście do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
 • Brak schodów.
 • Ciągi pionowe
 • Biuro znajduje się na II piętrze.
 • W budynku jest dostępna winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnością z przyciskami opisanymi językiem Braille’a.
 • Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 • Łazienka
 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Dodatkowe informacje. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Wałczu
ul. Południowa 10 B, II piętro, pokój 205

 • Parking. Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe dla gości, brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością.
 • Wejście do budynku. Do budynku prowadzą schody, wejście nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
 • Ciągi pionowe. Biuro znajduje się na II piętrze.
 • W budynku jest dostępna winda.
 • Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 • Dodatkowe informacje. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Lęborku
Plac Pokoju 8 p. 5, 84-300 Lębork

 • Dostępność wejścia. Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro mieści się na II piętrze. W budynku jest dostępna winda. Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się publiczne, bezpłatne miejsca parkingowe, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Słupsku
ul. Jana Pawła II 1, pokój 223, 76-200 Słupsk

 • Dostępność wejścia. Do budynku prowadzą dwa wejścia, przy każdym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy bocznym wejściu znajduje się winda przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na II piętrze. W budynku jest dostępna winda. Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku brak miejsc parkingowych dla gości, natomiast są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. W sąsiedztwie budynku znajdują się publiczne, bezpłatne miejsca parkingowe, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Bydgoszczy
ul. Gotowskiego 6, pok 109, 85-030 Bydgoszcz

 • Dostępność wejścia. Do budynku prowadzą schody oraz dwa podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na I piętrze. Brak windy w budynku. Ciągi komunikacyjne z elementami utrudniającymi poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się płatne miejsca parkingowe, w tym 2 wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Gdańsku
ul. Partyzantów 76 pok. 412, 80-254 Gdańsk

 • Dostępność wejścia. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście frontowe: do budynku prowadzą schody, wejście nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dwa wejścia boczne: przystosowane dla osób niepełnosprawnych, dostępna jest winda z poziomu parteru.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na poziomie V. W budynku jest dostępna winda. Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Gdyni
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 49

 • Dostępność wejścia. Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na parterze. Dostępne jest bezpośrednie wejście do biura z zewnątrz, z poziomu parteru. Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku są dostępne miejsca parkingowe, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oddział w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Dworcowa 7 p.105

 • Dostępność wejścia. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów.
 • Poruszanie się po budynku. Biuro znajduje się na I piętrze. W budynku jest dostępna winda. Ciągi komunikacyjne bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 • Miejsca parkingowe. Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe dla gości, w tym wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Wszystkie osoby, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą umówić się na spotkanie z doradcą w oddziale PFP lub w innym, dogodnym miejscu wskazanym przez klienta. W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.