PFP logo

HoReCa POMORZE

Previous slide
Next slide

Regulamin

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
FORMULARZ KONTAKTOWY do projektu HoReCa POMORZE
zwany w dalszej części „Regulaminem”

W celu realizacji przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, wprowadza niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej, a także: zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, (w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym); warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; tryb postępowania reklamacyjnego.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
 1. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 2. Formularz Kontaktowy – dostępny online na Stronie Usługodawcy dokument elektroniczny z odpowiednimi polami do wypełnienia, wypełniany przez Usługobiorcę, służący do kontaktu z Usługodawcą w związku z Projektem HoReCa Pomorze lub do przesyłania zgłoszeń ?;
 3. HoReCa POMORZE – Projekt realizowany przez Polska Fundację Przedsiębiorczości pn. „HoReCa POMORZE – dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze hotelarstwa, gastronomii, turystyki lub kultury w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO z regionu nr 1 obejmującego województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie”, zgodnie z  Umową o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem nr KPOD.01.03-IW.01-0010/23 z dnia 08 marca 2024r. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 4. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę za pomocą Strony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego polegająca na umożliwieniu Usługobiorcy korzystania z Formularza Kontaktowego zgodnie z Regulaminem;
 5. Usługodawca – Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000039918, adres elektroniczny: pfp@pfp.com.pl, adres korespondencyjny: ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin;
 6. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną o jakiej mowa Regulaminie;
 7. Strona – strona internetowa zarządzana i prowadzona przez Usługodawcę, pod adresem www.horeca.pfp.com.pl w zakładce „Formularz Kontaktowy”;
 8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 9. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także zapewnia Usługobiorcy pełną dostępność do treści Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Usługobiorca ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z Usługi oraz przestrzegać postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji, poprzez akceptację Formularza o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem oraz zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień”.
 4. Przystąpienie do korzystania z Usługi jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Usługobiorcy w celu korzystania z Usługi zobowiązani są do wyrażenia zgody na świadczenie usług na zasadach określonych w Regulaminie oraz do potwierdzenia, że zapoznali się z zasadami przetwarzania danych osobowych poprzez zaznaczenie elementu Formularza o treści: „Potwierdzam, że zapoznałem się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępną pod adresem: https://www.pfp.com.pl/klauzula-informacyjna.
 6. Brak zapoznania się z Regulaminem i brak jego akceptacji uniemożliwia korzystanie z Usług.

§2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Usługodawca za pośrednictwem Strony www.horeca.pfp.com.pl, Świadczy Usługę „Formularz kontaktowy” stanowiącą usługę świadczoną drogą elektroniczną, która polega na bezpłatnym kontaktowaniu się Usługobiorcy z Usługodawcą, celem uzyskania informacji o ofercie, dostępności świadczonych usług w związku z projektem HoReCa POMORZE.
 2. Treści udostępniane na Stronie stanowią wyłączną własność Usługodawcy.
 3. Kopiowanie treści udostępnianych przez Usługodawcę na Stronie bez uzyskania pisemnej strony Usługodawcy jest zabronione.

§3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca określa następujące minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje:
 1. korzystanie z urządzenia z dostępem do Internetu, w tym komputer, laptop, tablet bądź inne urządzenie multimedialne,
 2. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
 3. korzystanie z przeglądarki internetowej dającej możliwość wyświetlania stron internetowych, w tym Strony Usługodawcy, z włączoną opcją „cookies” oraz innych podobnych technologii.
 1. Zakazane jest dostarczania przez Usługobiorcę za pośrednictwem Formularza Kontaktowego treści o charakterze bezprawnym; wprowadzających w błąd, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych Usługodawcy.
 2. Usługobiorcy zobowiązani są do powstrzymania od wykorzystania Usługi do publikacji reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez wprowadzanie do formularza kontaktowego niezamówionych treści handlowych.
 3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania pod rygorem zaprzestania przetwarzania jego danych i możliwości korzystania z Usług.
 4. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, o ile zachowane zostały wymogi wskazane w ust. 4 powyżej.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub postanowieniami Regulaminu.
 6. Usługodawca świadczy usługi nieprzerwanie, z zastrzeżeniem przerw technicznych wynikających z konieczności prowadzenia czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych lub serwisowych.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerw w dostępie do Usługi, powstałe w wyniku działań technicznych i administracyjnych, za zakłócenia w działaniu sieci Internet, dostawy sieci Internet, przerwy w dostępie do Usługi wskutek działania siły wyższej.
 8. W przypadku podejrzenia naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu lub prawa, Usługodawca ma prawo zawiesić możliwość korzystania z Usług oraz podjąć działania wyjaśniające mające na celu wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności dotyczących ewentualnego naruszenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Usługodawcy, którego działania uzna za szkodliwe lub który łamie którekolwiek z postanowień Regulaminu.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi w przypadku:
 1. naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu;
 2. naruszenia przez Usługobiorcę powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 3. podjęcie przez Usługobiorcę działań zakłócających korzystanie z Usługi,
 4. podanie przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych,
 5. tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia Usługi.
 6. W przypadkach określonych w ust. 8 powyżej Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z zaprzestaniem bądź odmową świadczenia Usługi.

§4 RYZYKO KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze standardowym ryzykiem wynikającym z korzystania z Internetu, w tym ataków hackerskich, a także zainfekowania systemu teleinformatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 2. Usługodawca rekomenduje, aby w celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego Usługobiorca zainstalował oprogramowania antywirusowego na komputerze (bądź innym urządzeniu multimedialnym), z którego korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
 3. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.

§5 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie usługi Formularz Kontaktowy zawierana jest z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę opcji „Wyślij”, po uprzednim prawidłowym:
 1. wypełnieniu pół z podaniem danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 2. podaniu treści zapytania,
 3. akceptacji Regulaminu,
 4. potwierdzeniu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych

– na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Usługobiorcy, które zostało złożone za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

 1. Usługa Formularza Kontaktowego jest świadczona nieodpłatnie.
 2. Dopełnienie czynności określonych w ust. 1 powyżej jest równoznaczne z wyrażeniem przez Usługobiorcę zgody na świadczenie usługi Formularza Kontaktowego przez Usługodawcę drogą elektroniczną, a także potwierdzeniem zapoznania się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z RODO.
 3. Usługobiorca może zrezygnować z Usługi przed udzieleniem odpowiedzi na złożone pytanie przez Usługodawcę, poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji na adres poczty elektronicznej Usługodawcy tj. horeca@pfp.com.pl z adresu elektronicznego (e-mail), który został zgłoszony w Formularzu Kontaktowym.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej Usługodawca jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych Usługobiorcy zebranych w celu świadczenia usługi.

§6 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych ze świadczeniem Usługi objętej Regulaminem.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Usługodawcy: Polska Fundacja Przedsiębiorczości ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pfp@pfp.com.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
 1. imię i nazwisko Usługobiorcy;
 2. dane kontaktowe, w szczególności adres poczty elektronicznej Usługobiorcy;
 3. opis okoliczności związanych z przedmiotem reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości, żądania Usługobiorcy.
 1. Reklamacje nie zwierające danych wskazanych w ust. 3 powyżej nie będą rozpatrywane.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. Jeśli w tym terminie reklamacja nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Usługodawca powiadamia reklamującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługobiorcy, wskazany w reklamacji.

§7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO”.
 2. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie www.pfp.com.pl w zakładce Polityka prywatności.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w tym w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie wpływającym na realizację postanowień Regulaminu lub zmiany Usługi.
 2. Usługodawca powiadamia Usługobiorcę o zmianie Regulaminu publikując stosowną informację na Stronie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu w Internecie za pośrednictwem Strony. Powyższe zmiany nie odnoszą skutku względem tych Usługobiorców, którzy zawarli umowę wcześniej oraz – wskutek wprowadzenia zmian – rozwiązali ją w trybie natychmiastowym nie później niż w terminie 2 tygodni od daty skutecznego doręczenia im nowego brzmienia Regulaminu.
 3. Treść Regulaminu jest udostępniona Usługobiorcy w postaci elektronicznej na Stronie. Usługobiorca ma możliwość pobrania, przechowania i odtworzenia niniejszego Regulaminu.
 4. W zakresie nie uregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniem 01.04.2024 r.