PFP logo

HoReCa POMORZE

Previous slide
Next slide
Grupa osób pochylona nad laptopem

Komunikat wyjaśniający wątpliwości przedsiębiorców odnośnie składania dokumentów oraz praw i pozwoleń  w ramach  kryterium A1 oraz kryterium A4

Na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pojawił się komunikat wyjaśniający wątpliwości przedsiębiorców odnośnie składania dokumentów oraz praw i pozwoleń w ramach kryterium A1 oraz kryterium A4.

W związku z pytaniami przedsiębiorców z branży HoReCa, turystyka lub kultura w zakresie składania dokumentów oraz praw i pozwoleń  w ramach  kryterium A1 Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z Inwestycją A.1.2.1 KPO i A4 Wnioskodawca posiada prawa i pozwolenia niezbędne do realizacji przedsięwzięcia MŚP, przedstawiamy następujące wyjaśnienia.

W ramach kryterium A1 badane jest czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w sektorze HoReCa, turystyka, kultura. Intencją zapisu w niniejszym kryterium „W przypadku działalności, dla której przepisy prawa ustanawiają obowiązek rejestracji/wpisu do ewidencji właściwych dla takiej działalności organizacji, do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie tego wymogu np.: jeżeli Wnioskodawca prowadzący działalność w branży turystycznej posiada wymienioną w dokumencie rejestrowym działalność PKD: 79.12.Z lub 79.11. B, jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki lub dokumentu poświadczającego brak konieczności uzyskania takiego wpisu. Podobnie Wnioskodawca, który prowadzi usługi hotelarskie, jest zobowiązany do przedłożenia wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 38 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz o usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. 2023 poz. 1944).”, jest  dodatkowe potwierdzenie przynależności do branży HoReCa, turystyka, kultura, dla której dodatkowe przepisy nakładają obowiązek rejestracji do odpowiednich ewidencji.  Jeśli Wnioskodawca we wniosku wskaże, że prowadzi działalność w branży, co do której wymagany jest wpis do rejestru odpowiednich organizacji, to powinien taki dokument przedstawić lub załączyć dokument poświadczający o braku konieczności uzyskania takiego wpisu.

Natomiast inną kwestią są dokumenty oraz prawa i pozwolenia do realizacji przedsięwzięcia, o których mowa w kryterium A4.  W ramach kryterium A4 badane jest czy Wnioskodawca posiada prawa i pozwolenia na realizację przedsięwzięcia MŚP.  W przypadku, gdy do realizacji przedsięwzięcia MŚP nie są wymagane prawa i pozwolenia, Wnioskodawca powinien uzasadnić tę okoliczność w polu we wniosku Dokumenty niezbędne do realizacji przedsięwzięcia MŚP.

Przykład: Wnioskodawca aktualnie prowadzący hotel, który zamierza w ramach przedsięwzięcia zakupić np. rowery elektryczne wpisuje wyjaśnienie, że to realizowane przedsięwzięcie nie wymaga dodatkowych decyzji / praw / pozwoleń. Natomiast, jeśli Wnioskodawca aktualnie prowadzi hotel, to zgodnie z zapisem „Wnioskodawca, który prowadzi usługi hotelarskie, jest zobowiązany do przedłożenia wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 38 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich…” powinien przestawić właściwy dokument potwierdzający, że taką działalność prowadzi dla oceny kryterium A1.

Źródło:

https://kpo.parp.gov.pl/component/grants/grants/inwestycje-w-dywersyfikacje-dzialalnosci-sektora-horeca-oferta-dla-przedsiebiorcow

Udostępnij