PFP logo

HoReCa POMORZE

Previous slide
Next slide
Grupa osób pochylona nad laptopem

Komunikat PARP nt. kwalifikowania kosztów amortyzacji. Zachęcamy do zapoznania się z informacją.

Uwaga: 23 kwietnia, na stronie PARP ukazał się komunikat dotyczący kwalifikowania kosztów amortyzacji. Przytaczamy go w całości za stroną PARP:

W związku z licznymi pytaniami przedsiębiorców z branży HoReCa, turystyka lub kultura o możliwość kwalifikowania do objęcia wsparciem kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w przedsięwzięciach MŚP w ramach instrumentu A1.2.1 KPO Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności KPO, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia informacje wyjaśniające w tej sprawie.

Kwalifikowalność wydatków w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO została uregulowana w Regulaminie wyboru przedsięwzięć MŚP, a w szczególności w załączniku nr 2 do Regulaminu, tj. w Przewodniku kwalifikowalności wydatków („Przewodnik”).

Zgodnie z punktem 2.7 Przewodnika – Zasada faktycznego poniesienia wydatku, koszty amortyzacji zostały włączone do katalogu kosztów kwalifikowalnych w przedsięwzięciu MŚP. W punkcie 4.4 Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyszczególniono podstawowe zasady na jakich można kwalifikować odpisy amortyzacyjne do objęcia wsparciem w ramach Inwestycji.

W świetle zapisów Przewodnika podkreślamy, że:

  • Nie jest możliwe kwalifikowanie do objęcia wsparciem w ramach przedsięwzięcia MŚP kosztów nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i jednocześnie kwalifikowanie amortyzacji tych samych składników majątkowych. Spowodowałoby to podwójne finansowanie wydatków w ramach pomocy finansowej Unii Europejskiej, które nie jest dozwolone w prawodawstwie UE.
  • Kwalifikowalność odpisów amortyzacyjnych może dotyczyć jedynie środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez MŚP jako nowe, przy czym nabycie musi mieć miejsce przed datą ogłoszenia naboru na wybór przedsięwzięć MŚP w Inwestycji A1.2.1 KPO (nabycie przed 3 kwietnia 2024 r.).
  • Kwalifikowalność odpisów amortyzacyjnych może nastąpić jedynie w tej części, która jest niezbędna dla realizacji przedsięwzięcia MŚP i będzie wykorzystywana na potrzeby jego realizacji.
  • W przypadku środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających przepisom podatkowym o jednorazowej amortyzacji rekomendujemy ich nabycie w ramach przedsięwzięcia MŚP, a nie amortyzowanie takich składników w ramach przedsięwzięcia.
  • Środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne amortyzowane w ramach przedsięwzięcia MŚP nie podlegają przepisom w zakresie konkurencyjności ponoszenia wydatku. Zwracamy uwagę, że cena nabycia takiego środka (i tym samym wysokość dokonywanych na niego odpisów) musi być jednak racjonalna i musi odpowiadać wartości rynkowej aktywu (cena nie może być sztucznie zawyżona).
  • Amortyzowane aktywa, kwalifikowane w ramach przedsięwzięcia MŚP, muszą być zgodne z zasadą DNSH („Do No Significant Harm” – Nie Czyń Znaczącej Szkody).
  • W przypadku środków transportu możliwe jest jedynie zakwalifikowanie do objęcia wsparciem odpisów amortyzacyjnych, na zasadach określonych w Przewodniku kwalifikowalności (4.2 Środki transportu), za okres realizacji przedsięwzięcia MŚP (maksymalnie 12 miesięcy). Interpretacji klasyfikacji podatkowej danego elementu przedsięwzięcia MŚP należy dokonać w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych. Kwalifikowane do wsparcia odpisy amortyzacyjne mogą dotyczyć jedynie nowych i bezemisyjnych środków transportu. Nie istnieje możliwość kwalifikowania do objęcia wsparciem w ramach przedsięwzięcia MŚP kosztów nabycia środków transportu.
  • Koszty odpisów amortyzacyjnych w ramach nieruchomości mogą być kwalifikowalne jedynie w zakresie, jaki będzie bezpośrednio wykorzystywany w ramach przedsięwzięcia MŚP.
  • Kwalifikowalność odpisów amortyzacyjnych dotyczy jedynie okresu realizacji przedsięwzięcia MŚP (maksymalnie 12 miesięcy).

Należy pamiętać, że wszystkie działania zaplanowane w przedsięwzięciu MŚP (w tym amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) muszą być uzasadnione i racjonalne w kontekście zaplanowanych rezultatów przedsięwzięcia i celów określonych dla Inwestycji A1.2.1 KPO. Ich realizacja musi być niezbędna i przyczyniać się do zwiększenia odporności przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe, w tym w szczególności przyczyniać się do uruchomienia produkcji nowego produktu lub rozpoczęcia świadczenia nowej usługi. Wydatki na te cele muszą być bezpośrednio powiązane z realizacją przedsięwzięcia MŚP, muszą uwzględniać odpowiednie uzasadnienie konieczności pozyskania tego środka trwałego i mają tworzyć podstawę dla wzmocnienia odporności przedsiębiorstwa na potencjalne przyszłe kryzysy.

Prosimy o zachowanie powyższych reguł w zakresie kwalifikowalności odpisów amortyzacyjnych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przy opracowywaniu zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięć MŚP.

Źródło: PARP

Udostępnij