PFP logo

HoReCa POMORZE

Previous slide
Next slide

Aktualizacja wzorów dokumentów

Informujemy, że w części Dokumenty zostały dodane wzory dokumentów, które należy wypełnić w celu prawidłowego zabezpieczenia Umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia MSP.

Zgodnie z § 10 ust. 12. Regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP, dotyczącego zawarcia umowy, Wnioskodawca jest zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem w formie i na warunkach określonych w umowie.

W § 12 Umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia MSP pn. „Zabezpieczenie” jest mowa, że wypłata wsparcia nastąpi po ustanowieniu i wniesieniu przez Przedsiębiorcę zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

Przedsiębiorca ustanawia zabezpieczenie w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z deklaracją wekslową na okres wskazany w umowie. Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia Operatorowi prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Weksel wraz z deklaracja wekslową Przedsiębiorca dostarczy do siedziby Operatora osobiście lub przesyłką kurierską.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami!

Udostępnij