PFP logo

HoReCa POMORZE

Previous slide
Next slide
Grupa osób pracuje wspólnie nad dokumentem. Obok nazwa projektu: HoReCa POMORZE

Drugi nabór – najważniejsze zmiany!

W drugim naborze Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ułatwiła przedsiębiorcom możliwości wnioskowania o dofinansowanie. W dokumentach dotyczących naboru pojawiło się dużo istotnych zmian. Oto one:

  1. Zrezygnowano z obligatoryjnego spełnienia przez Wnioskodawcę warunku posiadania przeważającego kodu PKD prowadzonej działalności w ramach sektora HoReCa, turystyka, kultura.
  2. Przeniesiono obowiązek przedkładania przez Wnioskodawców dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu do obowiązkowych rejestrów/ewidencji do właściwych organizacji w związku z prowadzoną działalnością na etap przed podpisaniem umowy o udzielenie wsparcia.
  3. Zrezygnowano na etapie składania wniosków z obowiązku załączania przez Wnioskodawców z dokumentów/uprawnień/pozwoleń dotyczących realizacji przedsięwzięcia MŚP. Obowiązek przesłania niezbędnych praw i pozwoleń na realizację przedsięwzięcia został przeniesiony na etap podpisania umowy w przypadku, gdy Wnioskodawca we wniosku zadeklaruje, że takie pozwolenia będzie posiadał.
  4. Wprowadzono dodatkowe kryterium „Przedsięwzięcie MŚP realizowane będzie w ramach działalności HoReCa, turystyka lub kultura” punktujące Wnioskodawców, którzy w odpowiednich okresach realizacji swojej działalności posiadali i posiadają przeważający kod PKD. Tym samy w LSI wnioskodawcy mają możliwość wyboru więcej niż jeden PKD.
  5. W regulaminie wyboru przedsięwzięć MŚP zrezygnowano z zapisu dotyczącego ustalenia optymalnej liczby przedsięwzięć (§ 3 ust. 6). 
  6. W Przewodniku kwalifikowalności wydatków doprecyzowano w pkt. 4.2 definicję środka transportu rozumianego jako pojazdy samochodowe.
  7. Poprawiono oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczenie przez Operatora korespondencji drogą elektroniczną, w taki sposób by zapisy oświadczenia były zgodne z informacjami zawartymi we wniosku o wsparcie.
  8. Alokacja na poszczególne regiony i województwa została oszacowana na poziomie 20% ogólnej alokacji z możliwością zwiększenia jej po rozstrzygnięciu pierwszego naboru.
Udostępnij